Arolwg Busnes

  Gwerthuswch yr agweddau canlynol ar y gwasanaeth trên presennol (o safbwynt eich busnes)
  Ardderchog   Da   Dim un   Gwael   Gwael iawn   Ansicr/Dim yn gwybod  
  Y wybodaeth sy'n cael ei darparu            
  Amlder y trenau            
  Pa mor ddibynadwy yw'r gwasanaeth            
  Addasrwydd amseroedd trenau cynnar/hwyr            
  Prisiau tocynnau            
  Parodrwydd y staff i gynorthwyo            
  Pa mor gyfforddus yw'r trenau            
  Pa mor lân yw'r trenau            
  Rhwyddineb defnyddio'r gorsafoedd            
  Cyfleusterau'r orsaf            

 

  Ydy'r gwasanaethau trên a ddarperir i Abergwaun ac Wdig yn ddefnyddiol i'ch busnes chi? (ticiwch un yn unig, os gwelwch yn dda)

 

 

 

  Dywedwch pam y mae'r ddarpariaeth trên i Abergwaun ac Wdig yn ddefnyddiol i'ch busnes (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
 

 

  Fyddwch chi'n derbyn adborth gan eich cwsmeriaid ynglŷn â'r gwasanaeth trên? (ticiwch un yn unig, os gwelwch yn dda)

 

  Dywedwch sut adborth ydych chi wedi ei dderbyn ynglŷn â'r gwasanaeth trên (ticiwch un yn unig, os gwelwch yn dda)
 

 

  Ers mis Medi 2011, fyddech chi'n dweud bod nifer y cwsmeriaid i'ch busnes wedi (ticiwch un yn unig, os gwelwch yn dda)
  I ba raddau ydych chi'n meddwl y gellir priodoli hyn i'r gwelliant yn y gwasanaethau trên i Abergwaun ac Wdig? (ticiwch un yn unig, os gwelwch yn dda)

 

 

 

Ynghylch eich busnes

  Dywedwch y nifer o weithwyr sy'n cyfateb i amser llawn a gyflogir gan eich busnes (ticiwch un yn unig, os gwelwch yn dda)

 

  Dywedwch beth yw PRIF natur eich busnes (ticiwch un yn unig, os gwelwch yn dda)
 

 

 
 
 

Diolch yn fawr am eich amser

 
  Clirio atebion o'r dudalen yma