Arolwg Cymunedol

  Pa un yw eich PRIF ffordd o deithio ar gyfer pob un o'r canlynol
  Teithiau o lai na 3 milltir   Teithiau 3 - 24 milltir   Teithiau dros 25 milltir  
  Gyrru fy nghar fy hun      
  Cael lifft yng nghar rhywun arall      
  Trên      
  Bws      
  Beic      
  Cerdded      
 

 

  Fyddwch chi'n defnyddio'r gwasanaeth trên i/o Abergwaun ac Wdig? (ticiwch un yn unig, os gwelwch yn dda)

 

 

 

  Os BYDDAF, dywedwch ba mor aml y byddwch yn defnyddio'r gwasanaeth trên yma (ticiwch un yn unig, os gwelwch yn dda)
 

 

  Gwerthuswch yr agweddau canlynol ar y gwasanaeth trên presennol (ticiwch un yn unig yn erbyn pob un, os gwelwch yn dda)
  Ardderchog   Da   Dim un   Gwael   Gwael iawn  
  Y wybodaeth sy'n cael ei darparu          
  Amlder y trenau          
  Pa mor ddibynadwy yw'r gwasanaeth          
  Addasrwydd amseroedd trenau cynnar/hwyr          
  Prisiau tocynnau          
  Parodrwydd y staff i gynorthwyo          
  Pa mor gyfforddus yw'r trenau          
  Pa mor lân yw'r trenau          
  Rhwyddineb defnyddio'r gorsafoedd          
  Cyfleusterau'r orsaf          

 

  Wrth ddefnyddio'r gwasanaeth trên, beth yw eich PRIF reswm dros wneud hynny? (ticiwch un yn unig, os gwelwch yn dda)
 

 

  Fyddech chi'n dweud bod eich defnydd o'r gwasanaeth trên yma, ers mis Medi 2011, wedi  (ticiwch un yn unig, os gwelwch yn dda)

 

  Dywedwch i ba raddau yr ydych yn cytuno neu'n anghytuno â'r datganiadau canlynol ynghylch y gwasanaeth trên gwell sydd wedi bod yn ei le ers mis Medi 2011 (ticiwch un yn unig yn erbyn pob un, os gwelwch yn dda)
  Cytuno'n gryf   Cytuno   Dim un   Anghytuno   Anghytuno'n gryf  
  Yn gymdeithasol, rydw i wedi gallu mynd am dro fwy yma ac acw            
  Mae wedi bod o gymorth i mi o ran arian (gyda gwaith, addysg etc)          
  Nid yw wedi cael effaith arnaf fi          

 

  Dywedwch a fyddai'r newidiadau canlynol i'r gwasanaeth presennol yn eich annog i'w ddefnyddio fwy (ticiwch un yn unig yn erbyn pob un, os gwelwch yn dda)
  Byddwn, byddwn yn ei ddefnyddio fwy   Ni fyddai'n gwneud gwahaniaeth   Na, ni fyddwn yn ei ddefnyddio fwy  
  Gwasanaeth canol prynhawn i/o Abergwaun ac Wdig      
  Gwasanaeth diweddarach gyda'r nos, yn osgoi'r newid yn Ffordd Clarbeston      
  Gwasanaeth rheolaidd bob 3 awr o Abergwaun ac Wdig drwy'r dydd      
  Gwasanaeth o Abergwaun fyddai'n cyrraedd Caerfyrddin erbyn 8.45 (yn hytrach na 8.57)      
 

 

Ynglŷn â chi

  Ydych chi'n ateb ar ran mudiad lleol? (ticiwch un yn unig, os gwelwch yn dda)
 

 

  Ydych chi'n? (ticiwch un yn unig, os gwelwch yn dda)
  Ydych chi'n? (ticiwch un yn unig, os gwelwch yn dda)
  Ydy eich gweithgareddau pob dydd wedi eu cyfyngu oherwydd problem iechyd neu anabledd sydd wedi para, neu y disgwylir iddo bara, am 12 mis o leiaf? (ticiwch un yn unig, os gwelwch yn dda)
  Pa un o'r canlynol sy'n disgrifio eich sefyllfa bresennol orau (ticiwch un yn unig, os gwelwch yn dda)
 

 

  Ai un o drigolion y Deyrnas Unedig ydych chi? (byddwch cystal â thicio un yn unig)

 

 

 

Diolch yn fawr am eich amser

 
  Clirio atebion o'r dudalen yma